Zavod za udžbenike i nastavna sredstva-Nepravilnosti kod zaposlenih radnika

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske objavila je prvi Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“ a. d. Istočno Novo Sarajevo kojeg je osnovala Vlada Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2020. godine u kojem je ovom preduzeću dala mišljenje sa rezervom.

Glavna Služba za reviziju nije ranije angažovana na provođenju finansijske revizije Zavoda, a revizorski izvještaj daje i više nego dovoljno informacija o poslovanju ovog javnog preduzeća.

Samo planiranje poslovanja ovog javnog preduzeća nije urađeno u skladu sa propisima. Plan poslovanja Zavoda za 2020. godinu usvojen je u aprilu 2020. godine od strane Vlade Republike Srpske koja je u funkciji Skupštine Zavoda. Sve aktivnosti u vezi donošenja navedenog Plana poslovanja vršene su takođe u 2020. godini (Prijedlog plana, preporuka Odbora za reviziju i zaključak Nadzornog odbora), što nije u skladu sa tačkom 6.2.10. Procedure za izradu plana poslovanja u kojoj je propisano da se plan poslovanja za narednu godinu treba usvojiti do kraja tekuće godine.

Nepravilnosti kod zaposlenih radnika

Zavod za udženike i nastavna sredstva zapošljava 165 izvršilaca i to 154 izvršioca na neodređeno vrijeme i 11 izvršilaca na određeno vrijeme, od kojih su pet imenovana lica. Međutim, najmanje pet zaposlenih lica raspoređeni su ugovorom o radu na radna mjesta za koja ne ispunjavaju uslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Koje odgovornosti mora preuzeti direktor?

Glavni revizor Jovo Radukić, s. r. je dao mišljenje sa rezervom u Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja jer popisano zemljište, popisne liste za građevinske objekte, obaveze i potraživanja ne sadrže podatke o stvarnim stanjima, kao ni podatke o pregledima razlika između knjigovodstvenog i stvarnog stanja.

Dodatno je navedeno da je vrijednost građevinskih objekata iskazana više za iznos od 54.151 KM, a investicionih nekretnina manje za navedeni iznos, a dugoročne odložene poreske obaveze su iskazane manje za iznos od 34.973 KM, a kratkoročne odložene poreske obaveze više za navedeni iznos. Vanbilansna aktiva i vanbilansna pasiva iskazane su manje za iznos od 57.588 KM.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje se vidi u tome da direktor Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“ a.d. Istočno Novo Sarajevo je odgovoran za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogreške nastale usljed prevare ili greške i objelodanjivanje relevantnih informacija u Napomenama uz finansijske izvještaje.

Mišljenje sa rezervom je dato i u Izvještaju o reviziji usklađenosti jer nisu poštovane procedure javnih nabavki za za nabavku usluga platnog prometa, overdraft kredita, smještaja i ugostiteljskih usluga u ukupnom iznosu od 33.029 KM i jer nije pribavljena  garancija za uredno izvršenje ugovora za nabavke goriva, pribora za crtanje, adaptacije knjižare u Bijeljini i školskih pernica ukupne vrijednosti ugovora od 202.420 KM što nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Pored odgovornosti za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, direktor je također odgovoran da osigura da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije iskazane u finansijskim izvještajima u skladu sa propisima kojima su regulisane.

Izvor: Ferzapošljavanje.ba

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *