Ekonomski fakultet Pale- kršenje Zakona o javnim nabavkama, Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, te više pravilnika

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske nakon revizije finansijskih izvještaja u 2022. godini Ekonomskog fakulteta UIS, revizije usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonskim i drugim propisima- donijela je mišljenje s rezervom.

 

Piše: Sanja Vasković

 

Naime, Ekonomski fakultet Pale za nabavke izvršene u vrijednosti od najmanje 33.000 KM koje se odnose na usluge tekućeg održavanja, usluga štampanja, izrade baze podataka, uređenja prostora, kompjuterskog materijala, materijala za tekuće održavanje i dijela računarske opreme, nije proveo postupke javnih nabavki i nisu zaključeni ugovori, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, navodi se u izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Planom javnih nabavki Fakulteta za 2022. godinu planirane su nabavke roba i usluga ukupne vrijednosti od 141.097 KM bez PDV-a.

 

Nezakonito isplaćivane naknade zaposlenim licima

 

Revizijom je utvrđeno, da je zaposlenim vršena isplata naknada po osnovu povećanog obima posla, a iste nisu propisane zakonom, s obzirom da zakon nalaže da zaposleni, koji po nalogu rukovodioca rade duže od punog radnog vremena, za svaki sat prekovremenog radnog vremena imaju pravo na jedan sat kompenzirajućeg radnog vremena, koje se preračunava u slobodne dane i sate.

 

U rješenjima fakulteta je navedeno, da je obračun i isplata odobrena u skladu sa Pravilnikom o naknadama zaposlenih i honorarno angažovanih lica na Univerzitetu
kojim je propisano da radnici imaju pravo na naknadu na ime povećanog obima posla i obavljanja poslova privremenog karaktera u iznosu koji ne može biti veći od 30% osnovne plate radnika, a koji se utvrđuje rješenjem dekana fakulteta, na vrijeme ne duže od tri mjeseca. Međutim, odredbe navedenog pravilnika nisu u skladu sa odredbama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske.

 

Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima po osnovu zemljišta koje koristi Fakultet, nije priznata i vrednovana po fer vrijednosti

 

U knjigovodstvenoj evidenciji nije evidentirano zemljište na kojem je izgrađen objekat poslovne zgrade, kao i zemljište uz objekat koje koriste
suposjednici Ekonomski fakultet, Pravni fakultet i Filozofski fakultet kako je upisano u Listi nepokretnosti od 10.03.2023. godine i Posjedovnom listu.

 

Shodno navedenom- nefinansijska imovina u stalnim sredstvima po osnovu zemljišta koje koristi Fakultet, nije priznata i vrednovana po fer vrijednosti, te su date preporuke dekanu Ekonomskog fakulteta da se da obezbijedi da se zemljište na kojem je izgrađen objekat poslovne zgrade, kao i zemljište uz objekat, prizna i vrednuje po fer vrijednosti.

 

Finansijski izvještaj Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu istinito i objektivno prikazuje, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza- prihode, primitke, rashode i izdatke, kao i izvršenje budžeta za godinu koja se završava u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor važećim u Republici Srpskoj.

 

Ekonomski fakultet Pale je jedna od 17 organizacionih jedinica integrisanog Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Članice Univerziteta nemaju status pravnog lica i istupaju u pravnom prometu pod nazivom Univerziteta i pod svojim imenom.

 

Zanimljivo je da je Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske, svojim planom baš za ovu godinu, po prvi put predvidjela ozbiljniji pregled stanja u visokoškolskim ustanovama, nakon što je afera “Klaster” po ozbiljnije uzdrmala izdavanje diploma, te rad privatnih, ali i javnih visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *