Економски факултет Пале- кршење Закона о јавним набавкама, Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, те више правилника

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске након ревизије финансијских извјештаја у 2022. години Економског факултета УИС, ревизије усклађености активности, финансијских трансакција и информација исказаних у финансијским извјештајима са законским и другим прописима- донијела је мишљење с резервом.

 

Пише: Сања Васковић

 

Наиме, Економски факултет Пале за набавке извршене у вриједности од најмање 33.000 КМ које се односе на услуге текућег одржавања, услуга штампања, израде базе података, уређења простора, компјутерског материјала, материјала за текуће одржавање и дијела рачунарске опреме, није провео поступке јавних набавки и нису закључени уговори, што није у складу са Законом о јавним набавкама, наводи се у извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Планом јавних набавки Факултета за 2022. годину планиране су набавке роба и услуга укупне вриједности од 141.097 КМ без ПДВ-а.

 

Незаконито исплаћиване накнаде запосленим лицима

 

Ревизијом је утврђено, да је запосленим вршена исплата накнада по основу повећаног обима посла, а исте нису прописане законом, с обзиром да закон налаже да запослени који по налогу руководиоца раде дуже од пуног радног времена, за сваки сат прековременог радног времена имају право на један сат компензирајућег радног времена, које се прерачунава у слободне дане и сате.

 

У рјешењима факултета је наведено, да је обрачун и исплата одобрена у складу са Правилником о накнадама запослених и хонорарно ангажованих лица на Универзитету
којим је прописано да радници имају право на накнаду на име повећаног обима посла и обављања послова привременог карактера у износу који не може бити већи од 30% основне плате радника, а који се утврђује рјешењем декана факултета, на вријеме не дуже од три мјесеца. Међутим, одредбе наведеног правилника нису у складу са одредбама Посебног колективног уговора за запослене у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске.

 

Нефинансијска имовина у сталним средствима по основу земљишта које користи Факултет, није призната и вреднована по фер вриједности

 

У књиговодственој евиденцији није евидентирано земљиште на којем је изграђен објекат пословне зграде, као и земљиште уз објекат које користе
супосједници Економски факултет, Правни факултет и Филозофски факултет како је уписано у Листи непокретности од 10.03.2023. године и Посједовном листу.

 

Сходно наведеном- нефинансијска имовина у сталним средствима по основу земљишта које користи Факултет, није призната и вреднована по фер вриједности, те су дате препоруке декану Економског факултета да се да обезбиједи да се земљиште на којем је изграђен објекат пословне зграде, као и земљиште уз објекат, призна и вреднује по фер вриједности.

 

Финансијски извјештај Економског факултета Пале Универзитета у Источном Сарајеву истинито и објективно приказује, у свим материјално значајним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза- приходе, примитке, расходе и издатке, као и извршење буџета за годину која се завршава у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања за јавни сектор важећим у Републици Српској.

 

Економски факултет Пале је једна од 17 организационих јединица интегрисаног Универзитета у Источном Сарајеву. Чланице Универзитета немају статус правног лица и иступају у правном промету под називом Универзитета и под својим именом. 

 

Занимљиво је да је Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске, својим планом баш за ову годину, по први пут предвидјела озбиљнији преглед стања у високошколским установама, након што је афера “Кластер” по озбиљније уздрмала издавање диплома, те рад приватних, али и јавних високошколских установа у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *